Salderen: sleutel of eendagsvlieg?

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 9 juli 2012 Energie+ 2012/5 1204x gelezen

Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening vormt het fundament voor vrijwel elke vorm van maatschappelijke en economische activiteit. Dat onze energievoorziening op dit moment voor het overgrote deel draait op fossiele brandstoffen is daarom een niet erg geruststellende gedachte. De voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig, het op grote schaal winnen en verbranden ervan bedreigt ons milieu en voor de aanvoer zijn Nederland en Europa in toenemende mate afhankelijk van landen met minder stabiele regimes. Regimes die het bovendien niet altijd even nauw nemen met fundamentele mensenrechten, maar die ondertussen wel in belangrijke mate door de gas- en olie-inkomsten uit de westerse wereld in het zadel worden gehouden.
  • Pagina 1
  • Pagina 2

Pagina 1

10 Energie+ nr 5 augustus 2012
Tekst Han Slootweg, hoogleraar smart grids aan de TU/e
O
m de fundamentele problemen die de
toepassing van fossiele brandstoffen
met zich meebrengt op te lossen, ...
10 Energie+ nr 5 augustus 2012 Tekst Han Slootweg, hoogleraar smart grids aan de TU/e O m de fundamentele problemen die de toepassing van fossiele brandstoffen met zich meebrengt op te lossen, wordt alom gestreefd naar een meer duurzame energievoorziening. Een energievoorziening waarin in plaats van olie, kolen en gas duurzame energiebronnen worden gebruikt voor de productie van energie. En waarin deze duurzame energie vervolgens zo effici?nt mogelijk wordt benut. De overstap naar een duurzamer energiesysteem, in beleidsjargon de energietransitie, vormt een forse uitdaging. Gedurende de gehele twintigste eeuw is er gewerkt aan een energiesysteem dat geba- seerd is op een ruime beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Om te komen tot het huidige systeem dat met een hoge betrouw- baarheid en relatief lage kosten in onze energiebehoefte voorziet, zijn honderd jaar lang ongekende hoeveelheden tijd en geld ge?nvesteerd. Het is daarom een enorme stap om de koers radicaal te verleggen en toe te werken naar een energiesysteem dat is gebaseerd op duurzame bronnen. Energiedichtheid E?n van de redenen dat een overstap op duurzame energiebronnen diep ingrijpt, is de hoge energiedichtheid van fossiele brand- stoffen in vergelijking met hernieuwbare energiebronnen. De energiedichtheid is een maat voor de concentratie van de energie. Energie is in kolen, olie en gas veel geconcen- treerder aanwezig dan in biomassa, zonlicht en wind. Het gevolg daarvan is dat energie- productie uit duurzame bronnen veel meer ruimte vergt dan energieproductie uit fossiele brandstoffen. Ruimte die in een dichtbevolkt als Nederland schaars is, zodat duurzame energieproductie met andere vormen van ruimtegebruik gecombineerd wordt, bijvoor- beeld met wonen (zonnepanelen op daken) of met landbouw of transportinfrastructuur (windmolens in agrarische gebieden of langs wegen). De decentralisatie die het gevolg is van de kleinere schaalgrootte van duurzame energieproductie, be?nvloedt in sterke mate de technische werking en de bedrijfsvoering van het energiesysteem en vormt daarom ??n van de complicerende factoren bij het benutten van duurzame bronnen. Prijs Een andere barri?re bij de overstap naar een duurzamere energievoorziening wordt gevormd door de kostprijs van duurzame energie. In veel gevallen ligt die hoger dan de kostprijs van energie uit fossiele brandstof- fen. Voor een deel is dit het gevolg van het feit dat fossiele energiebronnen qua technolo- gisch ontwikkelingsniveau een flinke voorsprong hebben op duurzame bronnen. Voor een ander deel komt dit doordat energieproductie uit fossiele brandstoffen niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van de toegepaste primaire energiebron, voor zonnepanelen en windturbines geldt dit wel. Met als gevolg dat zonnepanelen en windtur- bines een groot deel van de tijd geen elektrici- teit produceren bij gebrek aan zon en wind, terwijl elektriciteitscentrales die met fossiele brandstoffen worden gestookt een groot deel van de tijd in bedrijf zijn. Daardoor kunnen fossiele brandstoffen een groter volume aan elektriciteit produceren om de vaste lasten over te spreiden. Duurzame energiebronnen hebben overigens ook een kostenvoordeel. Zij dragen niet bij aan de klimaatverandering en dus ook niet aan de kosten die gemoeid zijn met het bestrijden van de gevolgen daarvan. Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening vormt het fundament voor vrijwel elke vorm van maatschappelijke en economische activiteit. Dat onze energievoorziening op dit moment voor het overgrote deel draait op fossiele brandstoffen is daarom een niet erg geruststellende gedachte. De voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig, het op grote schaal winnen en verbranden ervan bedreigt ons milieu en voor de aanvoer zijn Nederland en Europa in toenemende mate afhankelijk van landen met minder stabiele regimes. Regimes die het bovendien niet altijd even nauw nemen met fundamentele mensenrechten, maar die ondertussen wel in belangrijke mate door de gas- en olie-inkomsten uit de westerse wereld in het zadel worden gehouden. Salderen: sleutel of eendagsvlieg? Duurzame energieproductie wordt met andere vormen van ruimtegebruik gecombineerd. FotoCeesBakker

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Dossier Communicatie

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.