Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Windturbines en zonnevelden in Utrechts energielandschap Rijnenburg

16 januari 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders in Utrecht heeft besloten dat in de polders Rijnenburg en Reijerscop een grootschalig energielandschap kan worden gerealiseerd met zonnevelden en windturbines. Het college stelt voor een gebied te ontwikkelen met acht geluidsarme windturbines en 230 hectare toe te wijzen voor de opwekking van zonne-energie. Hiermee zal er duurzame elektriciteit voor 82500 woningen worden opgewekt. Het college neemt daarmee een gematigder standpunt in dan tijdens de presentatie aan de bewoners in het voorjaar van 2019.

Het besluit van het college is de definitieve visie voor het energielandschap dat naar de Utrechtse gemeenteraad gaat. In het afgelopen jaar heeft het college alle partijen uit de omgeving betrokken om tot een afgewogen standpunt te komen. Daarbij zijn bewoners, buurgemeenten, grondeigenaren, projectontwikkelaars en initiatiefnemer Rijne Energie geraadpleegd. De reacties zijn in het besluit meegenomen en worden meegestuurd naar de raad. De vier turbines in het midden van polder Rijnenburg zijn vervallen. Hierdoor blijft de mogelijkheid open voor een brede ontwikkeling van het gebied, zoals woningbouw. Daarmee is aan een van de belangrijkste bezwaren tegen het energielandschap tegemoetgekomen.

In lijn met visie Rijne Energie

Energiecoöperatie Rijne Energie heeft aan de gemeente ook haar visie op het gebied gepresenteerd. De visie komt in grote lijnen overeen met het plan van het college. Voorzitter Marcel Goossens van Rijne Energie: “Wij zijn blij met het scenario dat nu voorligt, daar hebben we aan meegewerkt en input voor gegeven. We vinden het belangrijk dat er met de omgeving en betrokkenen wordt samengewerkt en een optimaal ontwerp voor het landschap ontwikkeld wordt. Wij houden het gebied open voor eventuele woningbouw en hebben daarvoor een schetsverkenning gemaakt met de woningbouwontwikkelaars. Tegelijkertijd is het essentieel dat er tempo gemaakt wordt met de energietransitie. Met het huidige uitgangspunt wordt gehoor gegeven aan de inwoners die vinden dat de lokale energietransitie belangrijk is en dat een grote stad als Utrecht nu de kans moet benutten om Rijnenburg tot een energielandschap te maken.”

Lokaal eigendom

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de gemeente is dat het energielandschap voor 50% eigendom wordt van een energiecoöperatie zoals Rijne Energie zodat de inwoners zeggenschap hebben en financieel mee kunnen doen.
Energiecoöperatie Rijne Energie is in een vergevorderd stadium met haar plannen, met daarin een grote rol voor participatie. Tegelijkertijd borgt de samenwerking met de ervaren partijen Eneco en BHM Solar voor alle particuliere participanten een kosteneffectieve, omgevingsvriendelijke en beheerste ontwikkeling van het wind- en zonnepark.

Volgende stap: raadsbesluit

De komende maanden zal de Utrechtse raad besluiten of het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop doorgang mag vinden, en welke kaders hiervoor dan gelden. Op basis daarvan dienen initiatiefnemers zoals Rijne Energie hun plannen in. In deze plannen wordt omschreven waar zij windmolens en zonnevelden willen realiseren, wat de bijdrage wordt aan de ontwikkeling van het landschap, natuur en recreatie en hoe het participatieplan eruit ziet. Daarop volgt een traject van toetsing op het bestemmingsplan, op milieueffecten en de belangen en inspraak van omwonenden. De windturbines draaien naar verwachting daarom pas eind 2022. De zonneparken leveren mogelijk al vanaf medio 2021 hun bijdrage aan het verduurzamen van de Utrechtse energievoorziening.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren